Eduscope nieuwsbrief 2010-4

 


 

Inhoud:

 

·   Schooljaarovergang in Eduscope

·   Storing BRON

·   Vooraankondiging Eduscope update 2.14.0

·   Zomervakantie

·   Vragen

 

·   Schooljaarovergang in Eduscope

 

Op dit moment zal het uitvoeren van de schooljaarovergang een van de meest uitgevoerde administratieve werkzaamheden in Eduscope zijn. Via deze nieuwsbrief willen wij u hierover verder informeren. Nieuw is dat dit schooljaar ook de communicatie met BRON om de hoek komt kijken.

 

In principe voert u de schooljaarovergang net zo uit als andere jaren. Samengevat bestaat dat uit de volgende handelingen:

 

-          Nieuw schooljaar aanmaken.

-          Nieuwe groepen aanmaken en leerlingen in de groepen plaatsen of ‘doorschuiven’.

 

Feitelijk is hiermee de schooljaarovergang al gereed. Mogelijk zult u ook nog nieuwe leerlingen moeten inschrijven en ‘groep 8 leerlingen’ moeten uitschrijven.

 

Zoals u ongetwijfeld al zult weten, worden mutaties vanwege in- en uitschrijvingen gecommuniceerd met BRON. Hiervoor worden door Eduscope automatisch de noodzakelijke berichten opgesteld. Echter ook groepsovergangen dienen met BRON gecommuniceerd te worden. Deze berichten kunt u eenvoudig laten opstellen door alle leerlinggegevens te actualiseren. Dit kunt u in één handeling uitvoeren in het scherm Administratie - Leerlingen - BRON.

 

Voor verdere details over de schooljaarovergang verwijzen we u naar de Eduscope Wiki. Hier worden alle stappen nogmaals genoemd en wordt in detail uitgelegd wat u moet doen.

Klik in Eduscope op Help - Eduscope op internet en ga naar het onderdeel Veelgestelde vragen - Administratie - Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen? U kunt ook op deze link klikken.

 

·   Storing BRON

 

Momenteel wordt BRON geplaagd door een grote storing als gevolg van een fout in een update. Hierdoor werden berichten onterecht goed- en/of afgekeurd. Om verdere ‘vervuiling’ tegen te gaan, heeft BRON de communicatie stopgezet en inmiddels is er al bijna een maand geen communicatie met BRON meer mogelijk.

 

BRON heeft al aangegeven dat dit geen invloed op uw bekostiging zal hebben en dat scholen die in de invoeringsfase BRON zitten langer de tijd krijgen.

Maar ook voor de scholen die al bij BRON zijn aangesloten is het uitermate vervelend: alle mutaties vanwege de schooljaarovergang kunt u momenteel niet met BRON uitwisselen.

 

Grofweg heeft deze storing twee gevolgen:

1.       Er zijn scholen die berichten hebben gestuurd die onterecht zijn goed- of afgekeurd. Dit zal moeten worden hersteld, waarbij inzet van de school en de softwareleverancier onontkoombaar is. BRON heeft geanalyseerd dat het landelijk om bijna 700 scholen en ruim 12.000 berichten gaat. Mede dankzij het feit dat met Eduscope alleen maar berichten worden opgesteld als dit ook daadwerkelijk nodig is, beperkt het zich tot slechts 9 Eduscope-scholen met gezamenlijk 16 berichten. Ondanks dat het hier gaat om een negatief verschijnsel, onderscheiden we ons ook hier weer in positieve zin ten opzichte van andere leveranciers.
De betrokken scholen zullen persoonlijk door BRON en Unilogic worden benaderd en Unilogic zal deze scholen begeleiden bij de herstelwerkzaamheden.

2.       Zodra de communicatie met BRON weer actief wordt, zullen er voor veel scholen antwoorden klaar staan van berichten die nog voor de storing verstuurd waren. In sommige situaties kunnen deze berichten door Eduscope als ‘verlopen’ worden beschouwd. Een dergelijk bericht krijgt dan dit icoontje: . U zult voor de betreffende leerling(en) het bericht opnieuw moeten versturen.
Hoe gaat u te werk als u na de storing weer van start gaat met de communicatie met BRON (dit geldt dus voor iedere Eduscope-school, ongeacht of u verlopen berichten heeft of niet):

a.       Ga naar het scherm Administratie - Leerlingen - BRON.

b.       Mogelijk staan bij Berichten - Goed te keuren en bij Berichten - Te versturen diverse berichten klaar om naar BRON te versturen. Hier doet u in eerste instantie nog niets mee!

c.        Ga EERST naar het onderdeel Berichten - Ontvangen. Zorg dat alle daar aanwezige berichten zijn afgehandeld, zodat daar geen berichten meer zichtbaar zijn.

d.       Ga hierna naar het onderdeel Berichten - Verzonden en klik hier op Nu controleren op antwoorden. Alle berichten die nog voor de storing waren verstuurd, maar nog niet beantwoord waren, zullen alsnog door BRON worden beantwoord.

e.        Kijk weer bij Berichten - Ontvangen. ALLEEN als u hier één of meerdere verlopen berichten ziet, dient u de stap f nog uit te voeren. Anders kunt u vanaf dit moment de ontvangen berichten afhandelen en eventuele nieuwe berichten versturen: de gangbare uitwisseling met BRON dus.

f.         Als u verlopen berichten ziet staan bij Berichten - Ontvangen , kunt u deze nu alsnog afhandelen. U zult echter geforceerd nieuwe berichten moeten laten opstellen en aan BRON moeten aanbieden. Hiervoor gaat u naar het onderdeel Onderhoud - Herinitialiseren. Klik op Starten. Alle leerlingen zullen worden geanalyseerd en indien nodig wordt er een bericht opgesteld. Deze berichten dient u goed te keuren en te versturen naar BRON. Vanaf dit moment kunt u ook weer verder gaan met de gangbare berichtenuitwisseling met BRON.

 

Inmiddels heeft BRON aangegeven dat de communicatie met BRON vanaf maandag 12 juli weer mogelijk wordt. Tenzij scholen persoonlijk worden benaderd om een berichtenuitwisseling later te plannen, kunnen scholen die al met BRON uitwisselden weer op eigen initiatief van start gaan. Wij adviseren echter om dit pas vanaf medio volgende week te doen, om niet geconfronteerd te worden met een eventuele nasleep van de storing. Indien dat het geval is kunnen en zullen wij dit nog tijdig aan u melden.

 

LET OP: ondanks dat het nu nog maar zeer kort voor de zomervakantie is en er nog maar zeer beperkte tijd is, adviseren wij u ten zeerste om de communicatie met BRON nog voor de zomervakantie te hervatten. Zorgt u ervoor dat alle leerlingmutaties alsnog worden uitgewisseld met BRON!

 

·   Vooraankondiging Eduscope update 2.14.0

 

Omstreeks de eerste week van september zal versie 2.14.0 van Eduscope gereed zijn. Sinds de vorige update zijn we intern gemigreerd naar een nieuwe versie van ons programmeeromgeving. Hierdoor is er minder tijd besteed aan functionele wijzigingen van Eduscope. Desondanks kunnen er toch alvast enkele wijzigingen worden aangekondigd:

 

-          Er zijn verdere subtiele verbeteringen aangebracht in de berichtenuitwisseling met BRON.

-          Alle rapportages van Eduscope zijn vernieuwd en waar nodig herzien.

-          Er is ondersteuning voor uitwisseling met ELD (Elektronisch Leerling Dossier, zie www.lerendoorgeven.nl). U kunt ELD beschouwen als een opvolger van DOD. De DOD ex- en import mogelijkheden zijn overigens nog steeds beschikbaar.

-          Voor Pravoo gebruikers zal nu ook de ouderrapportagekaart digitaal beschikbaar zijn.

-          Eduscope is aangepast zodat thuisgebruikers geen meldingen meer krijgen van virusscanners als Eduscope wordt gestart.

 

Details en eventuele overige wijzigingen zullen in de volgende nieuwsbrief aan u worden gemeld.

 

·   Zomervakantie

 

Wij wensen u en uw collega’s een fijne zomervakantie toe met mooi weer. Geniet ervan. Wij informeren u na de vakantie graag weer verder over de ontwikkelingen van Eduscope en zullen zoals altijd weer tot uw dienst staan voor het beantwoorden van uw vragen.

 

Tijdens de zomervakantie is de Eduscope helpdesk slechts beperkt beschikbaar. Gelieve hiermee rekening te houden.

 

·   Vragen

 

Als u vragen of opmerkingen heeft (eventueel naar aanleiding van deze nieuwsbrief), neem dan contact met ons op. Dit kan via mail: eduscope@unilogic.nl of telefonisch: 046-4571830 (tussen 09.00 en 12.30 uur).

 

Unilogic BV

Bergerweg 110

6135 KD Sittard

 

046-4571830

eduscope@unilogic.nl